Earrings

Allure Collection

Allure Earrings

4.500

Avant Garde Collection

Avant Garde Earrings

6.830

Avant Garde Earrings

6.190

Avant Garde Earrings

5.190

Avant Garde Earrings

4.470

Avant Garde Earrings

6.540

Bella Collection

Bella Earrings

5.310

Camélia Collection

Camélia earrings

6.420

Camélia Earrings

4.480

Camélia Earrings

4.000

Camélia earrings

6.000

Celestial Collection

Celestial earrings

5.030

Celestial earrings

4.810

Celestial earrings

6.720

Celestial earrings

6.880

Celestial flexible earrings

11.740

Celestial flexible earrings

7.090

Cleo Collection

Cleo earrings

3.790

Cleo earrings

2.640

Cleo earrings

3.790

Cleo earrings

3.790

Cleo earrings

3.790

Cleo earrings

6.840

Cleo earrings

6.840

Cleo earrings

6.840

Cleo earrings

7.470

Cleo earrings

6.840

Cleo earrings

6.840

Cleo earrings

3.790

Cleo earrings

3.890

Dentelle Collection

Dentelle Earrings

5.850

Diamond Blossom Collection

Diamond Blossom Earrings

7.940

Diamond Blossom Earrings

3.290

Empress Collection

Empress earrings

6.750

Empress earrings

4.180

Empress earrings

2.910

Empress earrings

4.880

Empress earrings

3.270

Empress earrings

5.480

Encore 321 Collection

Encore 321 earrings

4.150

Encore 321 earrings

5.570

Encore 321 earrings

4.420

Encore 321 earrings

8.750

Leila Collection

Leila earrings

7.320

Leila earrings

4.400

Love Charm Collection

Love Charm Earrings

4.000

Love Charm Earrings

4.190

Love Charm Earrings

5.850

Love Me Collection

Love Me earrings

8.070

Love Me earrings

7.450

Love Me earrings

7.850

Love Me earrings

6.440

Love Me earrings

4.220

Love Me earrings

6.080

Pirouette Collection

Pirouette earrings

3.840

Pirouette earrings

3.490

Pirouette earrings

3.490

Pirouette earrings

3.840

Pirouette earrings

4.680

Pirouette earrings

3.750

Pirouette earrings

4.210

Pirouette earrings

3.200

Pirouette earrings

5.140

Pirouette earrings

4.240

Pirouette earrings

3.490

Pirouette earrings

3.830

Royal Collection

Royal Earrings

5.460

Royal Earrings

5.000

Royal Earrings

3.830

Royal Earrings

5.810

Royal Earrings

4.540

Royal Earrings

6.850

Royal Earrings

2.580

Royal Earrings

5.200